انجمن دانش‌آموختگان سمپاد یزد

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است؟